ققنوس آزاد

به نام خدایی که همین نزدیکی است

ققنوس آزاد

به نام خدایی که همین نزدیکی است

مشخصات بلاگ

ققنوس پرنده ای است که هزار سال یک بار می رود روی کوه قاف با منقارش نوای مرگ می نوازد و سپس آتش گرفته و از خاکسترش دوباره و دوباره ققنوس تنهایی دیگر بر می خیزد ...

می گویند نخستین پدیده ای را که خداوند خلق کرد ، قلم بود . قلم تجلی احساس و اندیشه ، روزی نقش می زند بر جان جهان و نقاشی می خوانندش ، روزی واژه به واژه می دوزد و شعر و داستان می سراید و روزی حتی زبان موسیقی و سروده می شود و می نوازد . ومن در میان بسیاری پدیده های خلق شده خداوندی بیشتر از هر چیز قلم را دوست می دارم .